STATUT FUNDACJI JOWISZ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Jowisz, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora: Ewę Perlińską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12-11-2015r. przez notariusza Magdalena Zając w Kancelarii Notarialnej w Wadowicach, ul J.Słowackiego 6, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.


§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego - t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zmianami)

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.


§3

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Wadowice.


§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§6

Fundacja może realizować swoje cele statutowe poza granicami kraju w zakresie dozwolonym prawem.


§7

Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w których Polska jest stroną.


§8

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach).


§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


§10

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CELE FUNDACJI

§12

Celami Fundacji są:

1) Prowadzenie schroniska dla koni.

2) Nabywanie w formie darowizny oraz wykupywanie koni starych, chorych, przeznaczonych na rzeź.

3) Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja zwierząt nabytych przez fundację.

4) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ekologii.

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

6) Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.

7) Promocja zdrowego stylu życia.

8) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

9) Hipoterapia dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z upośledzeniem układu ruchu.

10) Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych emocjonalnie w zakresie nawiązywania kontaktu z koniem.

11) Resocjalizacja młodzieży przy pomocy koni nabytych przez Fundację.

12) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

13) Prowadzenie zajęć jeździeckich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

14) Współpraca z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami o podobnym profilu działania.

15) Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, festynach organizowanych przez inne podmioty.

16) Promowanie krajoznawstwa poprzez pasażerski transport lądowy pojazdem konnym.

17) Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny.

18) Propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze.

19) Propagowanie twórczych zachowań i stylu życia sprzyjającego budowaniu więzi międzyludzkich.

20) Inicjowanie i prowadzenie działań opartych o więzi międzypokoleniowe.

21) Wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, wspieranie pozytywnego i kreatywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży.

22) Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno–sportowych.

23) Promocja i organizacja wolontariatu.

24) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

25) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

26) Pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Fundacji

27) Działalność charytatywna.


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI

§13

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Zapewnienie koniom nabytym przez Fundację warunków godnych do życia.

2) Wykupywanie lub nabywanie w formie darowizny koni cierpiących, starych i chorych jak również zdrowych przeznaczonych na rzeź.

3) Opieka weterynaryjna i usługi kowalskie w celu zapewnienia prawidłowego stanu zdrowia koni.

4) Organizowanie zajęć, warsztatów, prelekcji, wydarzeń promujących ekologię i zdrowy styl życia- bez nałogów.

5) Naukę jazdy konnej.

6) Konną terapię ruchową, prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

7) Edukację dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w stajni, czyszczenie, siodłanie, karmienie, obcowanie z końmi.

8) Promowanie i rozwój wolontariatu przy pracy z końmi.

9) Organizowanie półkolonii i zimowisk oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

10) Umożliwianie rozwijania zainteresowań jeździectwem dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

11) Współuczestnictwo w organizowaniu wszelkich działań w zakresie pomocy koniom.

12) Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, profilaktycznych, okolicznościowych, edukacyjnych poprzez umożliwienie przejażdżki konnej oraz przejażdżki powozem konnym, przewozy powozem konnym.

13) Uczestnictwo w imprezach organizowanych dla pensjonariuszy domów opieki społecznej w zakresie przejażdżek powozem konnym.

14) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. Fundacja może prowadzić zarówno nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Przychód z działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§14

1. Na majątek Fundacji składają się : fundusz założycielski w wysokości 500,00 zł oraz dochody uzyskane w toku jej działania.

2. Dochodami fundacji są:

- dotacje,

- darowizny, spadki i zapisy,

- subwencje od osób prywatnych,

- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

- inne wpływy majątkowe.


§15

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte realizacji celów statutowych Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.


§16

Fundacja przeznacza cały dochód na działalność pożytku publicznego.


WŁADZE FUNDACJI

§17

1. Organem fundacji jest:

- Zarząd Fundacji.

Zarząd fundacji

§18

1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

5. Fundator może być członkiem zarządu i stać na jego czele jako Prezes Zarządu.


§19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w formie maila.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Rok rozliczeniowy to rok kalendarzowy.


Sposób Reprezentacji

§20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może składać samodzielnie jeden członek Zarządu .

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes z jednym członkiem Zarządu, działając łącznie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1. Fundator może, w drodze uchwały zmienić cel Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może dokonać zmian w statucie Fundacji za zgodą Fundatora.

3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.

4. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.


§22

Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku


§23

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.


§24

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

2. Do obowiązków likwidatora należy:

- zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

- sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

- wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

- ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,

- spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.

3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

Partnerzy:

Stadnina Koni "Jowisz"

Urząd Miasta Wadowice


Kontakt:

Telefony:
795-032-488
602-684-716
889-972-200

E-mail:
kontakt@fundacjajowisz.pl

Adres
korespondencyjny:
os. XX-lecia 10/38
34-100 Wadowice